X

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Patrycja Nowosad prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Linguatorre –tłumaczenia i nauka języków Obcych Patrycja Nowosad wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem REGON 141516906, numer NIP 521-31-40-733, adres e-mail: info@linguatorre.com,  zwaną w skrócie Linguatorre.

 

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

Państwa dane w postaci imienia, nazwisko, numeru telefonu, adresu e-mail prywatnego, adresu e-mail firmowego, adresu zamieszkania, stanowiska pracy, numeru NIP, a w przypadku prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej również nazwy firmy przetwarzane są w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług i prawidłowej realizacji umowy.

Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu i zakresie wynikającym z udzielonych przez Państwa zgód, wypełnionych formularzy oraz czynności podejmowanych na Stronie lub Fanpage.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są

 

1. przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda

 

2. konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Linguatorre , jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów  na Państwa żądanie.

3. konieczność zrealizowania przez Linguatorre uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

4. na podstawie udzielonych przez Państwa zgód.

5. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Linguatorre, albo odbiorców danych, które zgodnie z art. 23 ust 4 UODO stanowi w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług Linguatorre oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Linguatorre działalności gospodarczej.

Udzielenie przez Państwa zgód, o których mowa w punkcie 4. powyżej oraz podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Państwa zgody na przetwarzanie i odmowa podania danych oznaczonych, jako obligatoryjne uniemożliwi zawarcie umowy z Linguatorre.

 

UDOSTĘPNIANIE

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

 

UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o przesłanie do Linguatorre żądania w tym zakresie na adres info@linguatorre.com

 

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z UODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Linguatorre zastosowała środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Linguatorre, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

 

ZMIANY

Linguatorre zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki na Stronie pod adresem http://linguatorre.com/polityka-prywatności

Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia pod adresem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Formularz kontaktowy

Napisz do nas!

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji oraz zapoznałem się z Polityką Prywatności Linguatorre. Wiem, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.”

Contact Viva Varsovia

Telephone

kom +48 792 444 212

How to get here

LINGUATORRE
Tłumaczenia i Nauka Języków Obcych

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress